info@karshealth.nl +31 6 12 60 13 81

Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden en bepalingen Kars Health

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn ondergeschikt aan specifiek gemaakte afspraken in offerte en/of orderbevestiging.

 

 1. Algemeen

1.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen met beperkte aansprakelijkheid van Kars Health, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Torenlaan 21, 3043 BP, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56453507.

1.2      In deze algemene voorwaarden wordt onder “wij” respectievelijk “ons/onze ” verstaan: Kars Health, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Torenlaan 21, 3043 BP.

1.3      In deze algemene voorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: ieder natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die bij ons een bestelling plaatst dan wel een overeenkomst sluit met ons.

1.4      In deze algemene voorwaarden wordt onder “voorwaarden” verstaan: deze onderhavig algemene voorwaarden.

 

 1. Toepassing

2.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen ons en opdrachtgever.

2.2      Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk en uitdrukkelijk door ons bevestigd.

2.3      De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de onze kunnen worden ingeroepen.

2.4      Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever, ook indien wij deze niet uitdrukkelijk van de hand hebben gewezen.

2.5      In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijke nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.

2.6      Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.7      Wij zijn te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Aanvullingen of wijzigingen zullen steeds bekend worden gemaakt via de website onder URL: www.karshealth.nl

 

 1. Aanbiedingen

3.1      Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2      De prijzen en prijsopgaven voorkomende in onze aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, brieven of overig reclamemateriaal zijn eveneens vrijblijvend.

3.3      Prijzen vermeld in offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde daarvan geldende valutaverhoudingen en grondstofprijzen.

3.4      Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen te herroepen binnen een termijn van 24 uur zelfs na de aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.5      Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan ons is verstrekt.

3.6      Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

 

 1. Overeenkomsten

4.1      Alle overeenkomsten komen pas tot stand nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd in een orderbevestiging, na ondertekening van de sales offerte.

4.2      Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening op de dag van verzending van de schriftelijke orderbevestiging.

4.3      De schriftelijke orderbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen een termijn van acht werkdagen na de verzending daarvan door ons schriftelijke bezwaren zijn ontvangen.

4.4      De uitvoering van de overeenkomst zal geschieden onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

4.5      Meerwerk geschiedt alleen dan wanneer opdrachtgever en wij dit schriftelijk overeenkomen.

4.6      Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen dat door de opdrachtgever in overleg met ons tijdens de uitvoering van de opdracht boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijke vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd of aangebracht.

4.7      Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van ons te worden gebracht. Worden bedoelde wijzingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor een correcte tenuitvoerlegging van een en ander voor rekening van opdrachtgever.

4.8      Veranderingen in de opdracht, die vermindering of vermeerdering van de kosten tot gevolg hebben, zullen aanleiding geven tot dienstovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs.

4.9      Wij zijn gerechtigd om, indien er sprake is van wijzigingen in de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever, de voor de wijzigingen overeengekomen levertijd te overschrijden. Voor dergelijke vertragingen dragen wij geen verantwoordelijkheid.

4.10    De opdrachtgever staat ervoor in dat hij de voor de opdracht essentiële informatie tijdig aan ons verstrekt.

4.11    Wij hebben het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

4.12    De opdrachtgever is gehouden om de schade en/of alle meerkosten die wij lijden door deze vertraging te vergoeden.

4.13    Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaring van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informaties en door verwerking verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.

 

 1. Prijzen

5.1      Al onze prijzen zijn, indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW, en gebaseerd op de kostprijzen, geldig op het ogenblik van de aanbieding.

5.2      Indien in het tijdvak gelegen tussen de bevestiging van de offerte, maar voor levering van de producten/diensten de kostprijsbestanddelen worden verhoogd, hebben wij het recht die verhoging naar redelijkheid door te berekenen aan de opdrachtgever.

5.3      Factoren, welke de kostprijs bepalen zijn onder meer de kosten voor grondstoffen, bewerkingskosten, verpakkingskosten, transportkosten, lonen, salarissen, sociale lasten, assurantiepremies, invoerrechten, omzetbelasting, andere overheidsbelastingen en koers – en valutaverhoudingen.

5.4      Indien inkoopprijzen dermate stijgen dat dit voor Kars Health onredelijke risico´s met zich meebrengt, heeft Kars Health het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

5.5      Is er tussen ons en opdrachtgever een prijs overeengekomen in een vreemde munt eenheid, dan geldt de omrekenkoers naar de Euro op de dag van orderbevestiging.

5.6      Indien wordt overeengekomen betalingskorting te verlenen, geschiedt dit op de wijze zoals dit door ons is aangegeven.

5.7      Voor leveringen buiten de Benelux zijn de transportkosten voor de opdrachtgever.

5.8      Voor bestellingen buiten de Benelux kan een proportionele toeslag als portokosten gerekend worden, maar nooit meer dan de werkelijke portokosten.

 

 1. Levering

6.1      Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken moeten worden afgeleverd.

6.2      Onder normale omstandigheden trachten wij zo spoedig mogelijk te leveren.

6.3      Vervroegde levertijd is te allen tijde toegestaan.

6.4      De levertijd is vastgesteld onder de conditie dat de omstandigheden waaronder werken door ons kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten der overeenkomst en dat de nodige materialen en/of onderdelen ons tijdig worden geleverd.

6.5      Indien vertraging ontstaat doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de nodige materialen, hoewel tijdig besteld, niet tijding aan ons zijn geleverd, wordt de levertijd verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.

6.6      De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever enig aan ons verschuldigde bedrag, nadat dit opeisbaar geworden is onbetaald heeft gelaten.

6.7      Vertraagde levering geeft de opdrachtgever geen recht om afname te weigeren, tenzij dit anders schriftelijk is overeengekomen.

6.8       van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, tot niet nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst of tot het vorderen van ontbinding.

6.9      Wij zijn gerechtigd om opdachten in gedeelten te leveren.

6.10    Voor zover levering op afroep is overeengekomen, kunnen wij bij niet tijdig afroepen, de zaken naar eigen goedvinden aan de opdrachtgever factureren en de zaken opslaan. Daarvoor kan door ons, indien gedurende twee maanden geen afroep is gevolgd, een redelijk en billijk opslagpercentage in rekening worden gebracht.

 

 1. Betaling

7.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

7.2      Betaling geschiedt via overboeking op een door ons op de factuur aangegeven banknummer.

7.3      Wij behouden ons het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen.

7.4      Vooruitbetaling dient, tenzij anders is overeengekomen, binnen een termijn van 14 dagen te geschieden.

7.5      Kars Health heeft het recht de aanbieding terug te trekken of overeenkomst op te schorten of ontbinden indien niet aan het in het vorige lid bepaalde is voldaan. In dat geval kan Kars Health de kosten verbonden aan de reeds verrichte werkzaamheden, met een minimum van €500,-, vorderen bij opdrachtgever.

7.6      Bij gebreke van tijdige betaling, wordt de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in gebreke te zijn geacht en zal alsdan een rente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van de geldende wettelijke handelsrente.

7.7      Het  gefactureerde  bedrag  is  onmiddellijk  opeisbaar  zonder  voorafgaande  benodigde  ingebrekestelling  indien  er  sprake  is  van:  een  niet-betaling  van  een  overeengekomen  betalingstermijn  of  een  vastgestelde  datum,  de  opdrachtgever  in  staat  van faillissement wordt verklaard, aan de opdrachtgever uitstel van betaling wort gevraagd, de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, er op de bezittingen van de opdrachtgever conservator of executoriaal beslag wordt gelegd, de opdrachtgever komt te overlijden, voorzover dit een consument betreft, er sprake is van liquidatie of opheffing van het bedrijf van de opdrachtgever.

7.8      Wij zijn gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling, naar eigen keuze verdere leveringen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

7.9      Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij verplicht alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.1      Indien wij aansprakelijk mochten zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2      Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

8.3      Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4      Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8.5      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.6      Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

8.7      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

 1. Incassokosten

9.1.     Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

9.2.     Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

10.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2    De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.3    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 1. Vindplaats en wijziging voorwaarden

11.1    Deze voorwaarden zijn te raadplegen via www.karshealth.nl.

11.2    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

11.3    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.